За нас

„БВФ Консултинг“ ЕООД е компания специализирана за услуги в областта на финансите, правото и застраховането.

Освен това, ние предлагаме:
• маркетингов анализ
• изследователски опит
• дружествен/фирмен анализ
• разработване на стратегии за развитие на проекти и сфери на финансиране и застраховане на предприятия
• споразумения с държавни органи за инициативи в горепосочените сфери,
• съдействие за регистрация на борсови пазари, и по-нататъшни консултации за пазарите,
• контакти (връзки) с търговски банки, застрахователни компании и финансови институции,
• формулиране на индивидуални схеми за финансиране и кредитиране,
• Консултации за и от застрахователния компании на територията на Република България,
• управление и менажиране на дружества в областта на финансите и застраховането,
• хедхънтинг и управление на офис персонал
• сътрудничество с подготвени адвокати и данъчни консултанти

ПРАВО В БЪЛГАРИЯ И ДЪРЖАВИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ

Правната ни консултация се занимава предимно със случаи от следните правни области на българското и международно частно право:
Икономическо и Търговско право в Държавите от Европейският съюз и България. Една от основните ни юридически дейности, се състои в областта на немското и българското икономическо и търговско право и техните допирни точки.

Дружествено право в Държавите от Европейския съюз и България. Една от основните ни юридически дейности се състои в областа на Държавите от Европейския съюз и българско фирмено и дружествено право. Ние професионално консултираме и предлагаме на нашите клиенти, професионална консултация относно всички правноорганизационни форми на търговска дейност в Германия и България и ги представляваме при тяхното учредяване, като сме ориентирани изцяло към техните икономическите интереси и изисквания.

Трудово право в Държавите от Европейския съюз и България. Ние представляваме и консултираме нашите клиенти във всички аспекти на немското и българско трудово право.

Банково право. Ние предстваляваме нашите клиенти във всички аспекти на българското банково право.

Строително право в Държавите от Европейския съюз и България. Ние представляваме и консултираме нашите клиенти – инвеститори и предприемачи – във всички аспекти на международно частното и българско строително право.

Енергийно право.Ние представляваме и консултираме нашите клиенти във всички аспекти на българско енергийно право и право на възобновяемите енергийни източници.
Недвижимо имущество в Държави от Европейския съюз. Ние представляваме и консултираме нашите клиенти във всички аспекти при закупуването на недвижимо имущество.
Събиране на задължения и инкасо в Държавите от Европейския съюз и България. Ние помагаме на нашите клиенти при събирането на техните вземания в Германия и България. Инкасо и управление на задълженията.

Конкурентно право и защита от нелоялна конкуренция. Ние консултираме нашите клиенти по всички аспекти на конкурентното право. Защита от нелоялна конкуренция.

Интернет право и Интелектуална собственост. Ние консултираме нашите клиенти по всички въпроси на интернет правото и правото на интелектуалната собственост.

Обществени поръчки.Ние предстваляваме нашите клиенти при процедури за обществени поръчки и ги консултираме по Закона за обществени поръчки. Ние сме Вашия адвокат в областта на обществените поръчки в България. Ние развиваме заедно с Вас най-добрата стратегия за всеки проект. Подпомагаме публичните и частните възложители, подлежащи на европейското или националното си право, при правно подсигурени концепции на обществените поръчки. Ние увеличаваме чрез нашите действия шансовете на участниците в търга за получаване на обществената поръчка. Нашите адвокати съпровождат възложителите и участниците във всички фази на процедурата по възлагане на обществени поръчки.

Застрахователно право. Ние консултираме нашите клиенти по всички въпроси на застрахователното право и ги представляваме пред застрахователни компании и и съдилища.

Административно право. Ние консултираме нашите клиенти по всички въпроси на административното право и ги представляваме пред административни служби и съдилища.
Несъстятелност и защита на кредиторите в Държавите от Европейския съюз и България в областа на българско и европейско право на несъстоятелност и защита на кредиторите.

Ликвидация на търговски дружества. Ние Ви помагаме при прекратяването на дейноста и ликвидацията на Вашето търговско дружество в България и Държавите от Европейския съюз.

Право и изготвяне на договори в Държавите от Европейския съюз и България. За да не се стига до правни спорове между договорни партньори, то е задължително всички страни по договора още преди неговото сключване да са наясно с всички права и задължения, произтичащи от За да не се стига до правни спорове между договорни партньори, то е задължително всички страни по договора още преди неговото сключване да са наясно с всички права и задължения, произтичащи от него. Това важи с особена сила при реализирането на международни търговски сделки, където поради различия в правните виждания и бизнес порядки лесно може да се стигне до спорове при тълкуването на договори.

Съдебна защита и принудително изпълнение в Държавите от Европейския съюз и България Представляваме, своите клиенти пред държавни и арбитражни съдилища в Държавите от Европейския съюз и България.

Наследствено право в Държавите от Европейския съюз, Една от основните дейности на Адвокатската ни практика е в областа на българското и международно наследствено право.

Наказателно и Данъчно-Наказателно право в Държавите от Европейския съюз. Предстаеителство пред административните и данъчни органи и пред съдилищата по наказателни дела в държавите от ЕС

С удоволствие ще Ви предоставим допълнителна информация по време на лична среща.

С нетърпение очакваме да се запознаем!